Заедно можем повече!
 

Мисия на неправителствената организация

Мисия и цели:\r\nСдружение „Верният настойник“ – Бургас е посветено на мисията да подпомага личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в неравностойно социално положение като свободни личности, обогатяване на знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата, образованието, тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота за оцеляване на социално слабите среди.

Цели на организацията

да популяризира необходимостта от придобиването на образование сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;\r\nда популяризира християнските добродетели сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;\r\nда формира общност от прогресивно мислещи и млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество;\r\nда предоставя възможност за изява и развитие на заложбите на ромското население и лицата в неравностойно социално положение в областта на изкуството и културата;\r\nда създаде благоприятна естествена околна среда за живеене на ромите и лицата в неравностойно социално положение;\r\nда насърчава и създава условия за професионална ориентация и реализация на ромското население и лицата в неравностойно социално положение.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info